top of page

Tietosuojakäytäntö

Alla oleva tietosuojaseloste sisältää tiedot, joita vaaditaan lausunnon käsittelemiseksi Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Noudatamme yrityksessämme henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain säännöksiä. GFB Holidays Finland voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla uuden version. Kehotamme sinua tutustumaan tietosuojakäytäntöömme säännöllisin väliajoin. Valmistelupäivämäärä: 11.12.2021 Päivitetty: 21.5.2022,

 

1 Rekisterinpitäjä GFB Holidays Finland 128 City Road, Lontoo, Iso-Britannia. info@gfb.travel

2 Rekisterit - Loma-asuntojen asukkaiden ja vuokralaisten asiakasrekisterit - Viikoittainen varastorekisterit Markkinointirekisterit Esittelyvarausten rekisterit Yritysasiakkaiden lomavaraus- ja arvontarekisterit B-to-B-asiakaskunta Puhelu- ja zoomaustallenteet Asiakkaiden rekisterit, joilla on asetti markkinointikiellon Vaikka rekisterit mainitaan näissä käyttöehdoissa erillisinä kokonaisuuksina, ne muodostavat silti kokonaisuuden, jota ei aina ole helppo erottaa. Lomakkeista voi lähettää tiedot GFB Holidays Finlandin markkinointirekisteriin. Olemme listanneet ne, jotta selitys olisi helpompi ymmärtää.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

3.1 Asiakasrekisterit GFB Holidays Finland käsittelee paljon asiakkaiden henkilötietoja eri yhteyksissä. Tärkeimmät asiakasrekisterimme ovat:

1. Viikoittaisen osakeluettelon perusteella ylläpidettävä rekisteri.

2. Markkinointiasiakasrekisterit. GFB Holidays Finlandilla on edellä mainittujen rekisterien lisäksi myös muut kohdassa 2 mainitut rekisterit. Henkilötietojen käsittelyn sopimusten tai lakiin perustuvan artiklaan tai GGFB Holidays Finlandin oikeutettuun etuun. Laki säätelee asiakastietojen käsittelyä ja säilyttämistä. GFB Holidays Finlandin oma etu toiminnallisiin tarkoituksiin, kuten laadunvalvontaan, palveluiden kehittämiseen, asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen ja lisäpalvelujen tarjoamiseen. Lain myöntämä etu on tarkoitettu oikeuksien ja omaisuuden suojaamiseen sekä fyysisen ja tietoturvan ylläpitämiseen. Asiakasrekisteröinnin henkilötietojen tiedot on toivottava, että osapuolet toimivat sopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi asiakas saa palvelun tai muun sopimuksen mukaisesti ostetun tuotteen tai palvelun. Asiakasrekisterien tarkoitus on myös teknisen tai osakkeisiin liittyvän toiminnan kehittäminen, varastonhallinta ja varausjärjestelmien kehittäminen, asiakassuhteiden parantaminen ja ylläpito sekä GFB Holidays Finlandin ja asiakkaan velvollisuuksista ja oikeuksista järjestelyistä.

3.2 Verkkolomakkeet GFB Holidays Finlandilla on verkkopalvelussaan useita erilaisia ​​verkkolomakkeita, joiden tarkoitus on selviä kyseisestä lomakkeesta. Verkkolomakkeemme ovat esimerkiksi: Asiakastyytyväisyyskyselyt, osakearvo arviointilomakkeita tai muita vastaavia asiakastyytyväisyyttä parantavia tutkimuksia tai tutkimuksia, joiden käsittely on perustuu asiakkaan suostumukseen ja samalla asiakkaalla on mahdollisuus antaa suostumus markkinointi. Nämä ovat kuitenkin aina erillisiä lupia.
 

4 Rekisterin tietosisältö :

4.1 Osakkeenomistaja ja osakekaupat Osakkeenomistajista pidetään osakasluetteloa. Asunnon mukaan Osakeyhtiölain mukaan osakkeen saaja merkitään luetteloon, kun tarvittava selvitys omistusoikeus on vastaanotettu ja todistus varainsiirtoveron maksamisesta on vastaanotettu.

 

GFB Holidays Suomi, osakkeenomistajan tietoja säilytetään vain niin kauan kuin hän omistaa osakkeen. Tietojen lisäksi mainitun lain perusteella osakkeenomistajista voidaan kerätä myös muuta olennaista tietoa, mutta tämä käsittely perustuu GFB Holidays Finlandin ja asiakkaan keskeiseen asiakastyöhön. Meillä on siihen oikeus säilyttää tietoja, jotka perustuvat GFB Holidays Finlandin ja asiakkaan välisiin tapahtumiin. GFB:n lomat Suomi säilyttää osaketodistukset ja muut osakekauppaan liittyvät asiakirjat. Tallennettava tieto on henkilön nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, jakamispäivämäärä osto, tiedot omistuksesta, mahdollisesta huoltajuudesta tai huoltajuudesta, sukupuoli, ammatti, muoto talous ja perheenjäsenten lukumäärä, tulo- ja varallisuustiedot ja laskunmaksutiedot, avioliitto tila, kauppakirjan tiedot, tiedot vuokrasta ja muista kauppakirjaan liittyvistä maksuista, yhteystiedot tiedot ja muut asiakkaan lähettämät tiedot. Kun rahoitusjärjestely tehdään osakkeenomistajan kanssa, Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että GFB Holidays Finland on vain rahoituksen välittäjä ja että asiakkaan tiedot toimitetaan rahoitusta tarjoavalle yritykselle. Näiden tietojen osalta rahoitusyhtiö toimii rekisterinpitäjälle ja tiedot tallennetaan yrityksen omiin järjestelmiin.

 

4.2 Vuokra-asiakkaat ja muut asiakkaat Asiakkailta kerätään vain lain sallimia tietoja Asiakkaista kerättyjä ja tallennettuja tietoja ovat henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus, sosiaaliturvatunnus tai, jos tätä ei ole saatavilla, syntymäaika, vastaavat tiedot matkustajan mukana kulkevat henkilöt.
 

4.3 Markkinointi Asiakkaista kerättyjä ja tallennettuja tietoja ovat henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, e-postiosoite.
 

4.4 Esittelyajan varausrekisteri GFB Holidays Finlandin keräämät ja hallussa olevat tiedot niistä kutsuttiin ja osallistuu esitykseen. Tallennettavia tietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, esittelyaika ja asiakassegmentti. Myös peruutetuista esitysajoista tiedotetaan pysyä rekisterissä.

 

4.5 Yritysasiakkaat Kuluttajansuojalaki ei koske yritysasiakkaita. GFB Holidays Finland ylläpitää erikseen yritysasiakasrekisteriä. Rekisteri tallentaa tietoa olemassa olevista ja mahdollisista GFB Holidays Finlandin yritysasiakkaita. Rekisteriin tallennetaan yrityksen perustiedot kysymys sekä yrityksen yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

4.6 Puhelu- ja zoomaustallenteet Puhelinkeskustelun sisältö tallennetaan automaattisesti puheluun ja zoomaukseen tallenteita. Puhelu tallennetaan äänitiedostoksi. Tietoa siitä, milloin puhelinkeskustelu käytiin, kuka asiakas on pelastettu puheluilta tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kenellekään, ei kenellekään yksityishenkilöt, yritykset tai organisaatiot. Poikkeuksena ovat tietysti toimialaan liittyvät sopimukset, joiden on oltava erikseen sovittu. GFB Holidays Finland voi luovuttaa tietoja ETA-alueen ulkopuolisille kumppaneilleen, mutta tässä tapauksessa kumppanille tehdään EU-mallisopimusten mukaiset mallit. Markkinointi hankkii tietoa ulkopuolinen palveluntarjoaja lisäpalveluna. Näitä lisätietoja ei siirretä GFB Holidaysille
Suomi omistaa asiakasrekisterin, mutta säilyy tiedoksi palveluntarjoajan rekisterissä. GFB Holidays Finland luovuttaa henkilötietoja käsittelijälle tämän oheispalvelun toteuttamista varten.


5 Henkilötietojen säilytysajat Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme hyviä käytäntöjä ja Suomen lakia. Soita ja zoomaus ja äänitallenteita säilytetään enintään kuusi kuukautta puhelun alkamisesta. Tietoa muualta Lomakkeita säilytetään niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.


6 Rekisterin suojauksen periaatteet GFB Holidays Finlandin rekistereiden käyttöoikeudet on rajoitettu. Tietosuoja ja sen seuranta noudattaa EU-määräyksiä.
 

7 Henkilön oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot Jokaisella on oikeus saada tieto GFB Holidaysilta Suomi, käsitelläänkö heidän henkilötietojaan ja mitä ne ovat. Henkilö voi myös tehdä pyynnön tiedot henkilökohtaisesti tai muulla tavalla kirjallisesti. Siltä osin kuin GFB Holidays Finland toimii käsittelijänä GFB Holidays Finland ei anna tietoja henkilöstä, eikä ole rekisterinpitäjä pyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle. Vastaamme tietopyyntöön mahdollisimman pian mahdollista, mutta viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta. Kieltäydymme kohtuuttomista pyynnöistä tiedot.

8 Henkilötietojen korjaaminen tai poistaminen Voit pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista. Korjaamme tiedot mahdollisimman pian. Ilmoitukset tulee lähettää osoitteeseen info@gfb.travel. Jokaisella on oikeus omaan henkilötiedot poistettu rekisteristä. Henkilöllä on oikeus vaatia GFB Holidays Finlandin rajoittamista henkilötietojen käsittely, (1) Käsittely on lainvastaista ja henkilö vastustaa henkilötietojen poistamista tiedot ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista (2) GFB Holidays Finland ei enää tarvitse henkilötietoja kysymys käsittelyä varten, mutta henkilö tarvitsee sitä oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi. Henkilötiedot voivat olla vain käsitellä henkilön suostumuksella tai oikeudellisen seuraamuksen määräämiseksi tai toisen luonnollisen henkilön oikeuksien suojelemiseksi tai oikeushenkilö. Tämä rajoitus ei koske henkilötietojen säilyttämistä.
 

9 Tuomioistuin vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen syystä. Jokaisella on oikeus vastustaa käsittelytoimia kohdistettu henkilötietoihin GFB Holidays Finlandille erityiseen syystä vedoten.
 

10 Suoramarkkinointikielto Jos henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, henkilö voi milloin tahansa kieltää sen tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Tässä tapauksessa henkilötietoja ei voida enää käsitellä tätä tarkoitusta varten tarkoitus. Mikäli asiakas haluaa kieltää suoramarkkinoinnin, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti GFB Holidays Finlandille.
 

11 Henkilön oikeus siirtää tietoja Jokaisella on oikeus saada GFB:n hallussa olevat henkilötietonsa
Holidays Finland, ja pyytää sen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Asiakas voi myös lähettää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle tarkastusoikeuden luvalla 15 Valitusoikeus valvontaviranomaiset Kaikilla oikeushenkilöillä on oikeus valittaa Unitedin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Kuningaskunta, jos GFB Holidays Finland ei heidän mielestään ole noudattanut tietosuojamääräyksiä toiminnot.
 

GFB Holidays Finland -sertifikaatit näet verkkotunnuksen jokaisen sivun alalaidasta, siellä lukee yritys todistukset yrityksen talosta.

bottom of page